Civil Engineer International

บริหารงานก่อสร้าง

บทความเกี่ยวกับบริหารงานก่อสร้าง

สัญญางานก่อสร้าง

สัญญางานก่อสร้าง

บริหารงานก่อสร้าง
สัญญาก่อสร้าง 1. ส่วนประกอบของสัญญาก่อสร้าง รูปแบบของสัญญาก่อสร้างที่ใช้กันมาแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ อยู่ 6 ส่วน คือ 1. ส่วนของการเสนอราคาหรือส่วนของข้อเสนอ 2. ส่วนของข้อตกลง 3. เงื่อนไขทั่วไปหรือมาตรฐานรายการก่อสร้าง 4. ข้อกำหนดพิเศษ 5. แบบรูป 6. การเพิ่มเติม 1. ส่วนของการเสนอราคาหรือส่วนของข้อเสนอ คือรายละเอียดเสนอราคาประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือเป็นแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ผู้รับเหมานั่นเอง ซึ่งในใบเสนอราคาประมูลงานนี้มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินงาน ค่าขนส่ง ค่าเคลื่อนย้าย ค่าปลูกสร้างอาคารชั่วคราว ค่าคนยาม ค่าภาษี ค่า ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าเสื่อมเวลา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น บางครั้งผู้เสนอราคาจะแสดงยอดกำไรสุทธิไว้ ด้วย รายการต่าง ๆ ที่เสนอราคามานี้ ส่วนมากผู้เสนอราคาจะปฏิบัติตามเงื