Civil Engineer International

งานประมาณราคา

บทความเกี่ยวกับการประมาณราคา

การประมาณต้นทุนเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

การประมาณต้นทุนเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

งานประมาณราคา
การประมาณต้นทุนเครื่องจักร ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการเป็นข้อมูลเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วราคาต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจแต่ก็สามารถนำวิธีคิดไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน 1. รถขุด(Back Hoe spec PC-200) 1.1 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = (มูลค่าเครื่องจักรใหม่-มูลค่าซากเครื่องจักรเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน)/ช่วงระยะเวลาการใช้เครื่องจักร เครื่องจักรมีมูลค่ารวมค่าขนส่งและติดตั้ง = 3,800,000.00 บาท คิดอายุการใช้งาน 5 ปี = 5.00 ปี มูลค่าซากเมื่อหมดอายุการใช้งาน = 285,000.00 บาท อัตราค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = (3800000-285000)/5 = 703,000.00 บาท/ปี เครื่องจักรถูกใช้งาน 2,000.00 ชั่วโมง/ปี = 2,000.00 ชั่วโมง/ปี ค่าเสื่อมราคาต่อชั่วโมงการใช้งาน = 703000/2000 = 351.50 บาท/ชั่วโมง 1.2 ค่าแทรคพร้อมโซ่ ราคาแทรคพร้อมโซ่ของเครื่องจักร 1