Civil Engineer International

การประมาณต้นทุนเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

Pages: 1 2 3 4 5

การประมาณต้นทุนเครื่องจักร

ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการเป็นข้อมูลเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วราคาต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจแต่ก็สามารถนำวิธีคิดไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน

1. รถขุด(Back Hoe spec PC-200)
1.1 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = (มูลค่าเครื่องจักรใหม่-มูลค่าซากเครื่องจักรเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน)/ช่วงระยะเวลาการใช้เครื่องจักร
เครื่องจักรมีมูลค่ารวมค่าขนส่งและติดตั้ง = 3,800,000.00 บาท
คิดอายุการใช้งาน 5 ปี = 5.00 ปี
มูลค่าซากเมื่อหมดอายุการใช้งาน = 285,000.00 บาท
อัตราค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = (3800000-285000)/5 = 703,000.00 บาท/ปี
เครื่องจักรถูกใช้งาน 2,000.00 ชั่วโมง/ปี = 2,000.00 ชั่วโมง/ปี
ค่าเสื่อมราคาต่อชั่วโมงการใช้งาน = 703000/2000 = 351.50 บาท/ชั่วโมง

1.2 ค่าแทรคพร้อมโซ่
ราคาแทรคพร้อมโซ่ของเครื่องจักร 1 ชุด = 380,000.00 บาท
อายุการใช้งาน = 6,000.00 ชั่วโมง
เฉลี่ยค่าแทรค/ชั่วโมงการใช้ = 380000/6000
= 63.33 บาท/ชั่วโมง
บวกค่าซ่อมแทรค 15 % = 63.33×0.15
= 9.50 บาท/ชั่วโมง
รวมค่าแทรค = 72.83 บาท/ชั่วโมง

1.3 ค่าซ่อมบำรุง
ค่าซ่อมบำรุงคิดเป็น 100 % ของค่าเสื่อม = 351.50 บาท/ชั่วโมง

1.4 ค่าการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเฉลี่ย = 3800000/5 = 760,000.00 บาท/ปี

ต้นปีที่ค่าเสื่อมสะสมมูลค่าเครื่องจักร
103,800,000
2760,0003,040,000
31,520,0002,280,000
42,280,0001,520,000
53,040,000760,000
63,800,0000
รวม11,400,000

เฉลี่ยมูลค่าเครื่องจักรในแต่ละปี = 11400000/5 = 2,280,000.00 บาท
ส่วนดอกเบี้ย 10 %
ส่วนค่าประกันภัย,ภาษี และเก็บรักษา 7%
ค่าการลงทุน = (0.10×2280000)+(0.07×2280000) = 387,600.00 บาท/ปี
ค่าการลงทุนต่อ 1 ชั่วโมง = 387600/2000 = 193.80 บาท/ชม.

1.5 ค่าใช้จ่ายในการทำงาน
1.5.1 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องจักรใช้น้ำมันดีเซล = 0.151 ลิตร/แรงม้า-ชม.
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด = 200 แรงม้า
เวลาในการทำงาน 1 รอบ เท่ากับ 25 วินาที และ ใน 1 ชั่วโมงทำงานเพียง 45 นาที รอรถบรรทุก
เวลาที่ใช้ในการขุดดิน 10 วินาที เดินเครื่องจักร 100.00%
เวลาถอยไปเทดินลงรถบรรทุก 15 วินาที เดินเครื่องจักร 50.00%
ขณะขุดดิน(เติม 100%) = 0.400
ขณะถอยไปเทดิน(เติม 50%) = 0.300
รวมตัวคูณลดค่าการเดินเครื่อง = 0.700
ตัวคูณลดค่าสัดส่วนเวลาทำงาน = 45/60 = 0.750
ตัวคูณสัดส่วนการทำงาน = ตัวคูณลดค่าการเดินเครื่อง x ตัวคูณลดค่าสัดส่วนเวลาทำงาน
= 0.7×0.75
= 0.525
เครื่องจักรนี้ใช้น้ำมัน = ตัวคูณลดค่า x แรงม้า x 0.151 ลิตร/ชม.
= 0.525x200x0.151
= 15.855 ลิตร/ชม.
ราคาน้ำมันลิตรละ 25.50 บาท = 15.855×25.5
= 404.303 บาท/ชม.

1.5.2 การใช้น้ำมันหล่อลื่น

Q = อัตราการใช้น้ำมันหล่อลื่น (Gall/hr)
hp = แรงม้า(hp)
f = ประสิทธิภาพการทำงาน(60%)
C = ขนาดความจุของน้ำมันหล่อลื่น(Gall)
t = รอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง(hr)
Q = (200×0.60×0.006)/7.4+(6/100)
= 0.157 แกลลอน/ชม.
น้ำมันหล่อลื่น @ 700 บาท/แกลลอน
= 0.157×700
= 110.11 บาท/ชม.
*หรือสามารถคำนวณคร่าว ๆ ได้คิดเป็น 15% ของน้ำมันเชื่อเพลิง

1.5.3 การใช้น้ำมันอื่น ๆ (จาระบี)
คิดเป็น 50 % ของน้ำมันหล่อลื่น = 0.5×110.11
= 55.05 บาท/ชม.

รวมต้นทุนเครื่องจักรทั้งหมด
= 351.5+72.83+351.5+193.8+404.3025+110.11+55.05
= 1,539.09 บาท/ชม.
ค่าต้นทุน/ 1 วัน = 1539.09×8.00
= 12,312.76 บาท/วัน

สรุปต้นทุนค่าเช่ารถขุด(Back Hoe spec PC-200) วันละ 12312.76 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *